Arbetsmiljö är viktigt för oss!

Precis som med samhället i stort, som företag ha regler kring hur vi hanterar vår dagliga verksamhet och vilka möjligheter vi har att stödja våra medarbetare. Genom tydliga strategier och riktlinjer för hur vi alla ska förhålla oss till varandra, våra kunder och leverantörer samt till det som händer runt oss, underlättar det vår vardag. Det gäller såväl fysiska faktorer som de organisatoriska och sociala faktorer, vilket innebär att vi ska ta hänsyn till till hårda och mjuka värden.

Det övergripande målet för arbetsmiljöarbetet i vår verksamhet är att säkerställa en arbetsmiljö som inte utsätter våra medarbetare/arbetstagare för ohälsa eller olycksfall.

En av delarna i att arbeta säkert är att se till att vi alla har rätt kunskaper och utbildning. Men det viktiga är inte vad du gör under utbildningstillfället utan att du vet hur du ska agera i morgon och fortsättningsvis ute på fält, då arbetsmiljö är något vi måste jobba med varje dag, tillsammans. 

Olika ifrån projekt till projekt

Arbetsmiljöproblemen vi ställs inför är oftast olika från projekt till projekt och vi möter ofta nya eller ändrade krav på vårt företag och på oss själva som anställda. En bra arbetsmiljö är en av förutsättningarna för en rationell produktion och ett självklart mål för oss för att vi ska kunna vara produktiva och konkurrenskraftiga. En bra arbetsmiljö gör också att vi har lättare att rekrytera kvalificerade medarbetare.

Vi har som mål att skapa en bättre arbetsmiljö än vad som krävs av de minimikrav som lagstiftningen och myndigheternas regler, tillstånd och villkor anger. Arbetsmiljön skall inte bara vara säker, den skall också vara trevlig och utvecklande för våra medarbetare som också ska kunna påverka sin arbetsmiljö.